ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/5011/563/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%28%D8%B1%D9%87%29

تساهل%20و%20تسامح%20در%20اندیشه%20امام%20خمینی%20(ره)