ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/5021/231/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C

رهبری%20فره%20مندانه%20در%20آسیای%20امروزی:%20مائو،%20گاندی%20و%20خمینی