ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/5023/52/%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86

عصر%20امام%20خمینی،%20عصر%20شکوفایی%20ایمان