ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/5033/303/%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%28%D9%87%29

ساده‌زیستی%20از%20دیدگاه%20امام%20خمینی%20(ه)