ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/5086/317/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1

امام%20خمینی%20رحمه%20الله%20پر%20برکت%20ترین%20نسل%20کوثر%20در%20جهان%20معاصر