ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/5087/231/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%28%D8%B1%D9%87%29

برخی%20جنبه%20های%20رهبری%20انقلابی%20امام%20خمینی%20(ره)