ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/5092/245/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85-%28%D8%B9%29

رهبری%20امام%20خمینی%20الهام%20از%20امامان%20معصوم%20(ع)