ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/5100/2/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C---%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87

نظری%20به%20شخصیت%20مذهبی%20-%20سیاسی%20حضرت%20امام%20خمینی%20رحمه%20الله