ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/5105/245/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7

امام%20خمینی%20احیاگر%20فرهنگ%20عاشورا