ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/5107/17/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C

امام%20خمینی%20و%20احیای%20تفکر%20دینی