ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/5116/358/%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%28%D8%B1%D9%87%29

جلوه%20های%20شهادت%20و%20مرگ%20آگاهی%20در%20اندیشه%20امام%20خمینی%20(ره)