ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/5119/14/%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87

خدا%20محوری%20در%20رهبری%20امام%20خمینی%20رحمه%20الله%20