ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/5120/420/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D9%82%D9%84%DB%8C-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%28%D8%B1%D9%87%29

دلایل%20عقلی%20ولایت%20فقیه%20از%20نگاه%20آیت%20الله%20العظمی%20بروجردی%20و%20امام%20خمینی%20(ره)