ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/5124/153/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C--%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D9%87-

طراوت%20عبادت%20در%20سیره%20امام%20خمینی%20-قدس%20سره-%20