ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/8479/273/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

امام%20امت%20نظیر%20ندارد