ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/8489/440/%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA

هماهنگی%20عرفان%20با%20قدرت