ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/8500/450/%D8%AA%D9%87%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85

تهذیب%20در%20کنار%20تعلیم