ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/18084

مقدمه%20وصیتنامه%20امام%20|%20از%20بزرگترین%20عنایات%20حق%20تعالی%20به%20جمهوری%20اسلامی