ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/18089

بند%20"ج"%20وصیتنامه%20امام%20|%20ملّت%20ایران%20بهتر%20از%20ملّت%20حجاز%20در%20عهد%20رسول%20اللّه