ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/18130

کسی%20تصور%20نکند%20که%20ما%20راه%20سازش%20با%20جهانخواران%20را%20نمیدانیم