ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/18136

اگر%20سرمان%20را%20بالای%20دار%20برند،هرگز%20امان%20نامه%20کفر%20و%20شرک%20را%20امضا%20نمی%20کنیم