ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/18196

مردم%20زاغه%20نشین%20شما%20را%20روی%20مسند%20نشاندند