ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/18294

کسی%20جز%20خدای%20تعالی%20و%20رسول(ص)%20و%20ائمه%20معصومین(ع)%20مقام%20او%20را%20درک%20نکرده%20است.