ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/18306

غدیر%20آمده%20است%20که%20بفهماند%20که%20سیاست%20به%20همه%20مربوط%20است.