ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/18369

کراراً%20گفته%20ام%20که%20روحانی%20نمای%20غیرمهذب%20از%20ساواکی%20خطرناکتر%20است