ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/18398

اگر%20مخالف%20دستور%20اسلام%20و%20برای%20ایجاد%20تشنج%20سخنرانی%20کردم،%20من%20را%20بگیرند%20و%20به%20دادگاه%20بسپرند