ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/18439

ما%20از%20آمریکا%20و%20حصر%20اقتصادی‌%20هیچ%20باکی%20نداریم