ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/18469

این%20یک%20موعظه%20نیست،%20نجات%20دادن%20کشور%20اسلامی%20از%20زیر%20بار%20ظلم%20و%20استعمار%20تکلیفی%20است%20به%20عهده%20ما