ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/18628

یاد%20خدا%20در%20این%20کشور%20زنده%20است