ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/18652

اخطار%20می‌کنم%20تا%20در%20باتلاق%20مرگ%20فرونرفته‌اید،%20از%20خلیج%20فارس%20بیرون%20روید