ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/18747

فلسفه%20حج،%20مبارزه%20با%20ظالمین%20است