ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/23665

حاضرم%20ثواب%20تمام%20عباداتم%20را%20با%20تو%20عوض%20کنم