ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/24272

ما%20می‌توانیم%20در%20مقابل%20قدرتهای%20بزرگ%20بایستیم