ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/28011

معتکف%20گشتم%20از%20این%20پَس%20بدر%20پیر%20مُغان