ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/1012

سخنرانی%20در%20جمع%20اعضای%20کمیته%20امداد%20(پاکسازی%20ادارات-%20اتکا%20به%20جوانان)