ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/10423

سخنرانی%20در%20جمع%20اساتید%20و%20روسای%20آموزش%20و%20پرورش%20فارس%20(پرهیز%20از%20اختلافات)