ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/110

سخنرانی%20در%20بهشت%20زهرا%20(غیر%20قانونی%20بودن%20مجلس%20و%20رژیم)