ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/11070

پیام%20به%20ملت%20ایران%20به%20مناسبت%20حادثه%20طبس%20(اشتباه%20کارتر%20و%20نتایج%20آن)