ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/11311

سخنرانی%20در%20جمع%20اقشار%20مختلف%20مردم%20(پشتیبانی%20مردم%20از%20نیروهای%20مسلح)