ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/11340

پیام%20به%20ملت%20ایران%20به%20مناسبت%20رحلت%20آقای%20ربانی%20شیرازی،%20یکی%20از%20فقهای%20شورای%20نگهبان‌
11