ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/1280

سخنرانی%20در%20جمع%20ابو%20الاعلی%20مودودی%20و%20همراهان%20(توطئه%20در%20تضعیف%20اسلام)