ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/1301

سخنرانی%20در%20جمع%20گروهی%20از%20پاسداران%20(ادامه%20جهاد%20تا%20استقرار%20کامل)