ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/155

مصاحبه%20با%20تلویزیون%20«سی.%20بی.%20اس»%20امریکا%20درباره%20سخنرانی%20شاه%20و%20تغییر%20دولت‌