ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/156

مصاحبه%20با%20روزنامه%20یونانی%20توویما%20درباره%20پیروزی%20ایران،%20سرمشق%20ملتهای%20ستمدیده‌