ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/2025

حکم%20ابقای%20آقای%20میر%20حسین%20موسوی%20در%20مقام%20نخست‌وزیری%20و%20مخالفت%20با%20استعفای%20ایشان‌