ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/2192

پیام%20به%20ملت%20ایران%20(شخصیت%20و%20منزلت%20علمی%20آقای%20مرتضی%20مطهری)