ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/2504

سخنرانی%20در%20جمع%20اعضای%20شورای%20عالی%20دفاع%20و%20فرماندهان%20نظامی%20(استقلال%20و%20آزادی)