ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/2678

سخنرانی%20در%20جمع%20هیات%20امنای%20دانشگاه%20ملی%20(جایگاه%20و%20نقش%20دانشگاه%20در%20کشور)