ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/3165

حکم%20اعدام%20و%20قتل%20سلمان%20رشدی،%20به%20مسلمانان%20جهان‌