ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/3213

سخنرانی%20در%20جمع%20کشیشهای%20مسیحی%20(وظایف%20روحانیت%20مسیح)